Reisitingimused

Emeraude Travel'i reisiteenuste üldtingimused

1. Kohaldatavus

1.1. Reisiteenuste üldtingimusi kohaldatakse reisiteenustele, mille teeb kättesaadavaks Emeraude Travel OÜ, registrikood 10409243, aadress Vana-Viru 4, Tallinnn (edaspidi: Emeraude Travel).1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele juhinduvad Emeraude Travel ja Klient omavahelistes suhetes ja vajadusel reisiteenuste eritingimustest ja kliendilepingu eritingimustest.1.3. Reisiteenuste üldtingimused kehtivad juhul, kui reisiteenuste eritingimused ei näe ette teisiti. Reisiteenuste üldtingimused ja eritingimused kehtivad juhul, kui kliendilepinguga ei ole ette nähtud teisiti.


2. Mõisted
2.1. Mõistetest ja lühenditest.
2.1.1. Emeraude Travel – müüja, kes teeb vahendajana kättesaadavaks Teenusepakkujate osutatavad Reisiteenused.
2.1.2. Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes esitab või on esitanud Emeraude Travelile tellimuse.
2.1.3. Teenusepakkuja – füüsiline või juriidiline isik, kes osutab Reisiteenuseid ja kellega Klient sõlmib lepingu Reisiteenuste osutamiseks.
2.1.4. Reisiteenus – reisipaketid ja üksikud reisiteenused, mille Emeraude Travel on kliendile kättesaadavaks teinud.
2.1.5. Reisikonsultant – Klienti teenindav Emeraude Traveli esindaja, kes jagab informatsiooni Reisiteenustest, nõustab Klienti ja vormistab Reisiteenuste ostu.

 

3. Reisiteenuste müük
3.1. Reisikonsultant tutvustab Kliendile Reisiteenuse ostuvõimalusi, mis sõltuvad muutuvast nõudlusest ja pakkumisest Reisiteenuste turul. Reisiteenuse kohtade saadavus võib kiiresti muutuda, mistõttu palub Emeraude Traveli Kliendil arvestada, et kiire tellimuse kinnitamise ning müügieelse arve tasumise korral on kohtade saamine ostuvõimaluste tutvustamise ajal kehtinud tingimustel tõenäolisem.
3.2. Kliendi esitatud tellimus koos müügieelse arve tasumisega muutub pärast Teenusepakkuja või Emeraude Traveli väljastatud Tellimuskinnitust siduvaks Reisiteenuse müügilepinguks.
3.3. Juhul kui Teenusepakkuja ei anna nõustumust Kliendi tellimusele (soovitud kuupäevaks on vabad kohad välja müüdud või hinnad muutunud), jääb leping sõlmimata. Emeraude Travel informeerib sellest Klienti ja vastavalt Kliendilt saadud juhistele tagastab makstud tasu või kasutab seda Kliendi poolt muudetud Tellimuse täitmiseks.

3.4. Tellimuskinnituse muutmis- ja annulleerimisvõimalused on piiratud. Klient esitab oma muutmis- või annuleerimissoovi e-kirja teel. Muutmine ning annulleerimine toimub järgmiselt.

Mõjuva põhjuseta on Kliendil õigus reisileping ennetähtaegselt lõpetada järgmistel tingimustel:
3.4.1. teatades reisilepingu ennetähtaegse lõpetamise soovist 28 - 15 päeva enne reisi algust jääb tasuks reisilepingu sõlmimisel tasutud ettemaks.
3.4.2. teatades reisilepingu ennetähtaegse lõpetamise soovist 14 päeva- 2 päeva enne reisipaketi algust on tasumisele kuuluv summa 100% reisipaketi hinnast.
3.4.3. ülal kirjeldatud tühistamise tasudele lisandub 70 EUR/ reisija kohta Emeraude Traveli bürookulud.

3.5. Klient on kohustatud esitama Emeraude Travelile ja Teenusepakkujale ainult tõeseid andmeid ja vastutama andmete õigsuse eest, kandes seejuures temapoolse eksimisega kaasneva võimaliku kahju.

3.6. Emeraude Travelil on õigus jätta Kliendi korraldus täitmata ja Tellimuskinnitus ühepoolselt etteteatamata annulleerida, kui Klient ei täida maksekohustust või kui klient ei ole täitnud üldtingimusi.
3.7. Emeraude Travel teeb Tellimuskinnitused ja muud reisidokumendid Kliendile kättesaadavaks e-kirja teel või Emeraude Traveli reisibüroos. Kliendi soovil ja kulul saadetakse dokumendid Kliendi näidatud aadressile kas kuller- või postiteenuseid kasutades. Dokumentide saatmine toimub Kliendi vastutusel. Võõrkeelse informatsiooni tõlgib Emeraude Travel tellimuse vormistamisel tarbija soovil eesti keelde.
3.8. Tellimuskinnituse kättesaamisel peab Klient kohe kontrollima reisijate nimede, kuupäevade ja teiste oluliste andmete õigsust ning vastavust sisestatud andmetele ja sooritatud broneeringule. Tähtis on kontrollida, et Tellimuskinnitusel toodud Kliendi andmed ühtiks Kliendi reisidokumendis toodud andmetega. Emeraude Traveli või Teenusepakkuja põhjustatud tehnilised puudused, millest on viivitamatult Emeraude Travelit teavitatud, kõrvaldatakse. Hilisem puuduste kõrvaldamine ei ole võimalik või sooritatakse lisatasu eest.
3.9. Kui Kliendile väljastatud Tellimuskinnitusel on mis tahes puudus, mille on põhjustanud Kliendi tegevus või tegevusetus, rahuldatakse Kliendi soovitud muudatus Reisiteenuse muutmise või uue Reisiteenuse ostuvõimaluse piires. Sellisel juhul kohustub Klient tasuma kõik muudatusega ja/või uue Reisiteenuse ostuga kaasnevad lisatasud.
3.10. Reisitasu maksmisega kinnitab Klient oma tagasivõetamatut ettepanekut valitud Reisiteenuse ostmiseks ning avaldab nõustumist käesolevate üldtingimustega ja sealhulgas ka Teenusepakkuja müügitingimustega, kuid mitte ainult.
3.10.1. Klient on teadlik ja nõustub ka sellega, et sõlmib Reisiteenuse osutamiseks lepingu Teenusepakkujaga.
3.10.2. Klient on teadlik ja nõustub ka sellega, et Emeraude Travelil ja Teenusepakkujal on õigus töödelda Kliendi isikuandmeid vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja tingimustele. Tellimuse esitamisega annab Klient Emeraude Traveli nõusoleku edastada vajaduse tekkimisel tema andmed (sealhulgas, kuid mitte ainult isikukood või maksevahendite andmed) Teenusepakkujale või kolmandatele isikutele, kes on seotud Kliendile Reisiteenuse osutamisega.


4. Reisidokumendid, viisad, tervisenõuded
4.1. Klient kannab vastutust nõuetekohaste reisidokumentide olemasolu eest. Emeraude Travel ja Teenusepakkuja eeldavad, et Kliendil, sh ka alaealisel isikul, on olemas reisidokumendid (pass, isikutunnistus, viisa, vaktsineerimise tõend) nii sihtriigi kui ka transiitriikide jaoks.
4.2. Kliendi soovil täpsustab Emeraude Travel reisidokumentide nõudeid, kuid ei võta vastutust nende nõuete edasise kehtivuse osas, kuivõrd need võivad etteteatamata muutuda.
4.3. Erinevate riikide kodanikel võivad olla erinevad nõuded viisadele ja reisidokumentidele. Esmase info selle kohta annab Reisikonsultant. Täpsemat infot jagavad saatkonnad, Välisministeerium, Kodakondsus- ja Migratsiooniamet.
4.4. Sihtkoha riigi ainupädevuses on otsustada isiku lubamine või mittelubamine riiki, seda isegi juhul, kui isikul on kõik vajalikud dokumendid riiki sisenemiseks.
4.5. Eesti kodanikud saavad lähemat informatsiooni reisidokumentide ja välisriikidesse sisenemise tingimuste kohta Välisministeeriumi kodulehelthttp://www.vm.ee.
4.6. Teatud riikidesse sisenemiseks tuleb reisijatel tõendada vaktsineerimiskuuri läbimist. Informatsioon nakkushaiguste riskipiirkondade ja vaktsineerimissoovitustega on kättesaadavaks tehtud veebilehel http://www.terviseamet.ee/nakkushaigused/reisimine-ja-tervis.html.


5. Vastutus ja kohaldatav õigus
5.1. Emeraude Travel vastutab Reisiteenuste müügi korraldamise ja vormistamise eest ning Teenusepakkuja poolt ettenähtud teabe edastamise eest Kliendile.
5.2. Emeraude Travel ei vastuta Kliendi ja Teenusepakkuja vahel sõlmitud lepingust tulenevate Teenusepakkuja kohustuste täitmise eest, sh, kuid mitte ainult, Teenusepakkuja antud müügilubaduste sisu ja kehtivuse eest. Emeraude Travel ei vastuta ka juhul, kui Teenusepakkuja taganeb oma müügilubadusest või muudab Reisiteenuse hinda või tingimusi mis tahes ajahetkel. Samuti ei vastuta Emeraude Travel juhul, kui Teenusepakkuja otsustab etteteatamata peatada või lõpetada Reisiteenuse müügi ja/või osutamise.
5.3. Kliendi ja Emeraude Traveli vahelistele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte, kohtuvaidlused alluvad Harju Maakohtule.
5.4. Kliendi ja Teenusepakkuja vahelistele õigussuhetele kohaldatakse Teenusepakkuja määratud riigi õigusakte ja riikidevahelisel teenuse osutamisel ka rahvusvahelise õiguse sätteid.


Emeraude Travel palub kliendil tutvuda ka järgmiste dokumentidega:

 

•Novatoursi reisitingimused
•KIDY Tour reisitingimused

•TEZ Tour reisitingimused

•Salva kindlustuse reisitingimused ​

 

Liitu meie uudiskirjaga

© Emeraude Travel

Vana Viru 4 10111 tallinn  Tel 5177181

REG. N 12409243    KM N. EE101607742